ETYKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ

ADRESACI
 Szkolenie przeznaczone głównie dla funkcjonariuszy służby cywilnej.
 CELE SZKOLENIA
  • Przedstawienie norm i wartości etycznych w zawodzie funkcjonariusza służby cywilnej w oparciu o dotychczasowe i obowiązujące Rozporządzenie nr 70/2011/ zasady służby cywilnej.
  • Omówienie sytuacji trudnych i konfliktowych związanych z naruszeniem kodeksu etycznego w administracji.
  • Wypracowanie właściwych sposobów postępowania wobec petenta i współpracowników, zgodnych z zasadami etyki korpusu służby cywilnej.
 W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
 • Czym jest etyka i moralność?
 • Jaką rolę spełnia etyka w demokracji?
 • Jakie są źródła i obszary zagrożeń etyki w sferze publicznej?
 • Jakie są zasady etyki korpusu służby cywilnej w oparciu o Zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2011r.?
 • Jakie są wytyczne dotyczące zasad służby cywilnej (zasady legalizmu, praworządności, dochowania tajemnicy ustawowo chronionej)?
 • O praworządności i działaniach antykorupcyjnych.
 • Jak kształtuje się odpowiedzialność dyscyplinarna i cywilna korpusu służby cywilnej oraz odpowiedzialność majątkowa za rażące naruszenie prawa?
 • Jakie są obowiązujące metody postępowania w przypadku naruszenia zasad etyki oraz w sytuacjach etycznie wątpliwych?
 • Jak rozpoznawać źródła i symptomy naruszeń etyki w relacji funkcjonariusz – obywatel oraz jak się w ich przypadku zachowywać?
 • Jak wyglądają dobre praktyki w etycznej pracy administracji – w oparciu o Kartę Praw Podstawowych, Europejski Kodeks DPA i doświadczenia Rzecznika Praw Obywatelskich?
 • Jakie są cechy i zachowania warunkujące etyczną postawę funkcjonariusza służby cywilnej (rzetelność, przejrzystość, obiektywizm, niezawisłość)?
 • Jak doskonalić umiejętności wypełniania zasad etycznych i przeciwdziałać patologiom w relacjach zawodowych oraz związanych z pełnieniem służby oraz przestrzegać standardów i wartości etycznych w codziennym wykonywaniu obowiązków w służbie cywilnej?

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu

Uwaga

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klienta.