POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE WEDŁUG KPA

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE WEDŁUG KPA
 Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią podstawę codziennej pracy urzędników administracji państwowej i samorządowej. W związku z tym bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych pozwoli na skuteczniejsze i szybsze podejmowanie kluczowych decyzji, a także usprawni pracę zespołu jak i urzędnika.
CELE SZKOLENIA

Szkolenie będzie stanowiło omówienie wszystkich zmian wprowadzonych do KPA z dniem 1 czerwca 2017 r. Omówione zostaną zmiany przepisów z analizą konkretnych przypadków dotyczących wspomnianych zmian. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi dokumentami i formularzami obowiązujących w świetle znowelizowanych przepisów. Całość zostanie przedłożona do oceny zmian i ich wpływu na tok postępowania administracyjnego. Szkolenie kierowane jest dla pracowników administracji publicznej oraz wszystkich którzy podczas pracy zawodowej posługują się zasadami KPA.

TEMATYKA SZKOLENIA
 • 1.Potrzeba, cel i przedmiot nowelizacji k.p.a.:
  • przebieg procesu legislacyjnego dot. projektu ustawy o zmianie k.p.a. – druk sejmowy nr 1183;
  • planowany termin wejścia w życie zmian k.p.a.;
  • ratio legis projektowanej nowelizacji;
  • zakres ustawy zmieniającej.

  2.Zmiany zasad ogólnych postępowania administracyjnego:

  • zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a.” wraz ze zmianą w ustawie o ochronie informacji niejawnych;
  • zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania – art. 8 k.p.a. – nawiązanie do Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji;
  • zasada pewności prawa – uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.;
  • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania – art. 8a k.p.a.;
  • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych – art. 13 k.p.a.;
  • zmiany dot. zasady dwuinstancyjności i definicja decyzji prawomocnej.

  3.Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie:

  • zmiany w art. 36–38 k.p.a., w tym zdefiniowane w art. 37 k.p.a. pojęcia bezczynności i przewlekłości;
  • ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości;
  • procedura rozpoznania ponaglenia;
  • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a., a także zmiana ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.

  4.Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:

  • 79a k.p.a. – ułatwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie, a w efekcie – uniknięcie wydania rozstrzygnięcia negatywnego, gdy wydanie decyzji pozytywnej jest możliwe;
  • zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.

  5.Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony:

  • 81a k.p.a. – odpowiednik zasady „in dubio pro reo”?;
  • przesłanki i skutki wprowadzenia regulacji;
  • charakter „wątpliwości faktycznych” a reguły dowodowe;
  • zastosowanie tej zasady w sprawach, w których występują strony o spornych interesach.

  6.Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania:

  • 106 § 6 i art. 106a k.p.a. – instytucja posiedzenia w trybie współdziałania, na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu;
  • termin na zwołanie posiedzenia;
  • udział stron w posiedzeniu.

  7.Mediacja w postępowaniu administracyjnym:

  • jako nowa instytucja postępowania administracyjnego – zmiany dot. rozdziału 5a, art. 35 § 5, art. 83 § 4, art. 96a–96n, art. 263 § 1, art. 263a i art. 264 § 1a k.p.a.;
  • charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji – wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania – organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji;
  • dobrowolność mediacji;
  • kwestie poufności;
  • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia;
  • koszty mediacji.

  8.Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów (art. 49–49b i art. 91 § 3 k.p.a).:

  • sposób liczenia skutku zawiadomienia;
  • sposób publicznego zawiadomienia o rozprawie;
  • prawo żądania przez stronę udostępnienia jej odpisu decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku w przypadku zastosowania zawiadomienia o decyzji a brak możliwości spełnienia tego żądania przez organ.

  9.Milczące załatwienie sprawy (art. 1 pkt 1, art. 122a–122g, art. 151 § 3, art. 155a, art. 158 § 1 zd. 2, art. 162a k.p.a.):

  • cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota;
  • przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do jej zastosowania;
  • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda;
  • termin milczącego załatwienia sprawy;
  • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.

  10.Upowszechnienie ugody administracyjnej:

  • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” – art. 114 k.p.a.;
  • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
  • doprecyzowanie treści ugody i konieczność włączenia ugody do akt sprawy;
  • forma ugody.

  11.Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego:

  • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania;
  • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;
  • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;
  • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania;
  • doprecyzowana forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a.).

  12.Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym:

  • specyfika postępowania uproszczonego;
  • maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym; wyłączenie możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów;
  • ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania i dowodów możliwych do ustalenia przez organ na podstawie danych, którymi organ ten dysponuje.

  13.Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):

  • definicja administracyjnej kary pieniężnej;
  • przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
  • odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
  • odsetki od kary zaległej;
  • terminy przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej;
  • terminy przedawnienia egzekucji takiej kary;
  • udzielenie ulgi w spłacie.

  14.Inne zmiany w k.p.a. i w p.p.s.a.:

  • możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi;
  • doprecyzowanie zasad liczenia terminów;
  • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania;
  • możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie;
  • pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu;
  • zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

Zapraszamy do kontaktu

Uwaga

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klienta.