STATUT

STATUT
niepublicznej placówki kształcenia SZKOLENIA ŁÓDŹ Centrum Kształcenia

§ 1
Nazwa, cel placówki oraz zakres działalności

Nazwa placówki: SZKOLENIA ŁÓDŹ Centrum Kształcenia.
Celem działalności placówki jest prowadzenie w formach pozaszkolnych szkoleń w zakresie uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dokształcania, doskonalenia i przygotowania zawodowego.

Zakres działalności placówki obejmuje organizację szkoleń w zakresie:

– bezpieczeństwo i higieny pracy oraz ppoż, udzielania pierwszej pomocy ,
– opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi i dziećmi,
– technologii informatycznych,
– obsługi urządzeń biurowych, w tym kas fiskalnych,
– rozwoju osobistego,
– umiejętności interpersonalnych, w tym menedżerskich,
– sprzedaży,
– kontaktów z klientem,
– rachunkowości,
– giełdy,
– mediów,
– administracji biurowej,
– aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości
– języków obcych ,
– prawa,
– odnawialnych źródeł energii,
– funkcjonowania w wielokulturowym środowisku pracy (tzw. Crosscultural Skills).
Odbiorcami form kształcenia prowadzonych przez Placówkę są osoby delegowane przez instytucje czy przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne.
Placówka realizuje swoje zadania poprzez:
• organizację stacjonarnych form kształcenia,
• organizację form kształcenia prowadzonych w trybie kształcenia na odległość,
• prowadzenie form kształcenia w formie kursów, seminariów, treningów, warsztatów, konsultacji itp.- w zależności od zapotrzebowania,
• organizację form kształcenia na terenie lub w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę,
• zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy,
• stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod i technik audiowizualnych,
• realizację swojej misji,
• swoje członkostwo w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych,
• realizację szkoleń we współpracy z trenerami posiadającymi odpowiednie kompetencje, będącymi specjalistami/ekspertami w danej dziedzinie bądź za pośrednictwem swojej wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
• organizację szkoleń w oparciu o programy opracowane na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa z ich adekwatnym dostosowaniem do warunków lokalnych i indywidualnych uwarunkowań techniczno-organizacyjnych zleceniodawców a także w oparciu o programy autorskie opracowane przez osoby prowadzące szkolenia – zatwierdzone przez Dyrektora Zarządzającego placówką.
§ 2
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę

Osobą prowadząca placówkę, a zarazem Dyrektorem Zarządzającym jest Dagmara Szonert-Rzepecka.
Siedziba placówki znajduje się w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9 lok. 7, 90-113 Łódź.

§ 3
Organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań

Organem prowadzącym placówkę jest firma SZKOLENIA ŁÓDŹ Dagmara Szonert-Rzepecka.
Do zadań Dyrektora Zarządzającego placówką należy:
• organizacja pracy placówki od strony merytorycznej i dydaktycznej,
• rekrutacja kadry dydaktycznej,
• nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy,
• zatwierdzanie planów zajęć i programów nauczania,
• zapewnienie odpowiedniego nadzoru metodycznego,
• zapewnienie nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonych szkoleń,
• kierowanie promocją i reklamą placówki,
• reprezentowanie placówki na zewnątrz.

§ 4
Organizacja szkoły lub placówki

• Organizację Placówki określa Statut.
• Placówka opracowuje oferty dla potencjalnych klientów, zwanych dalej Uczestnikami. Określa w nich proponowaną tematykę, rodzaj szkolenia i czas jego trwania, kryteria doboru uczestników, warunki organizacyjne i finansowe itp.
• W Placówce organizowane są zajęcia dydaktyczne w systemie stacjonarnym oraz na odległość.
• Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego.
• Organizacją przedsięwzięć edukacyjnych w Placówce zajmuje się Dyrektor Zarządzający wraz z Grupą Dydaktyczną.
• Grupa Dydaktyczna działa zgodnie z zakresem obowiązków określanych przez Dyrektora Zarządzającego dla danej formy kształcenia.
• Grupa Dydaktyczna składa się z przedstawicieli kadry dydaktycznej zwanych dalej Wykładowcami.
• Wykładowcy mają prawo wypowiadania opinii i zgłaszania propozycji we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem placówki.
• Wykładowcy to osoby o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania, gwarantujące należyty poziom prowadzonych szkoleń. Mogą to być m.in.:
 psychologowie, trenerzy,
 nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach polskich i zagranicznych,
 metodycy i specjaliści w zakresie dydaktyki,
 autorzy i organizatorzy szkoleń i warsztatów metodycznych,
 instruktorzy i lektorzy języków obcych,
 specjaliści w danej dziedzinie wiedzy i umiejętności np. księgowi, prawnicy itp.,
 pracownicy służb bhp,
 specjaliści w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 inne osoby, w zależności od kwalifikacji i potrzeb organizatora kształcenia.
• Placówka może zlecić realizację szkoleń wykładowcom w oparciu o umowy cywilno-prawne.
• Placówka może zlecić realizację szkoleń firmom zewnętrznym w oparciu o stosowną umowę współpracy.
• Grupę Uczestników stanowi określona liczba uczestników kursów/szkoleń, zwanych dalej Uczestnikami, których rekrutacja prowadzona jest według kryteriów tematu kursu i poziomu wiadomości lub Grupa Uczestników tworzona jest według kolejności zgłoszeń podczas trwania naboru.
• Grupę Uczestników rekrutuje się indywidualnie (wolny nabór) lub grupowo (zlecenie instytucji lub organizacji). W przypadkach rekrutacji grupowej możliwe są negocjacje programu i organizacji szkolenia z instytucjami zlecającymi.
• Zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonej sali, spełniającej wymogi ochrony przeciwpożarowej oraz zasad bhp, z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
• Szczegółową organizację zajęć dydaktycznych określa harmonogram zajęć. Harmonogram zajęć tworzony jest z zachowaniem zasady dziennego wymiaru czasu szkolenia nie przekraczającego 8 godzin dydaktycznych. Wyjątkiem są sytuacje, gdy szkolenie odbywa się w formule zamkniętej na rzecz podmiotu zlecającego – wówczas czas trwania szkolenia może zostać ustalony dowolnie.
• Godzina dydaktyczna wynosi 45 minut.
Organizacja form kształcenia musi być zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz.216).

§ 5
Prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki

Obowiązkiem wykładowcy jest:

1) rzetelne przygotowanie się do zajęć,
2) dostosowywanie się do wymagań dyrekcji placówki w zakresie sposobu prowadzenia zajęć,
3) prowadzenie zajęć i realizacja programu,
4) stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania,
5) bieżące prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
6) dbanie o dobre imię Centrum,
7) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
8) ochrona danych osobowych słuchaczy,
9) przestrzeganie zapisów statutowych,
10) wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt,
11) dbałość o właściwy wizerunek i dobre imię placówki,
12) tworzenie pozytywnych wzorców osobowych własną postawą i przykładem,
13) udzielanie osobom trzecim rzetelnych informacji o placówce, pochodzących z autoryzowanych źródeł,
14) kierowanie się w swych działaniach dobrem uczestnika szkolenia z poszanowaniem jego godności osobistej,
15) zachowanie tajemnicy służbowej,
16) dbałość o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt.

Wykładowca ma prawo do:
1) Otrzymywania od prowadzącego placówkę niezbędnych narzędzi pracy.
2) Zgłaszania do Dyrektora Zarządzającego swoich uwag dotyczących organizacji placówki oraz innych, które uzna za istotne dla prawidłowego jej funkcjonowania.
3) Zgłaszania do Dyrektora Zarządzającego swoich uwag dotyczących warunków pracy.
4) Otrzymywania informacji dotyczących oceny skuteczności rozwiązań metodyczno-dydaktycznych, a także osiągnięć uczestników.

Obowiązkiem uczestnika jest:
1) Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
2) Wykonywać polecenia osoby prowadzącej związane z realizacją treści programowych.
3) Poddać się sprawdzeniu nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci testów, egzaminu pisemnego czy praktycznego wynikającego z harmonogramu danego szkolenia.
4) Szanować godność osobistą osoby prowadzącej oraz innych uczestników szkolenia.
5) Współdziałać w kształtowaniu przyjaznych i serdecznych stosunków w grupie.
6) Nie dyskryminować innych ze względu na płeć, pochodzenie, religię, stopień
niepełnosprawności czy inne poglądy.

Uczestnik ma prawo do:
1) Zapoznania się z treścią programu nauczania.
2) Zapoznania się z sylwetką wykładowcy.
3) Zgłaszania swoich uwag, dotyczących przebiegu nauki, organizacji zajęć oraz innych, istotnych dla placówki spraw – bezpośrednio do placówki lub za pośrednictwem wykładowcy.
4) Jawnej oceny swojej pracy.
5) Swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.

Prowadzący placówkę ma prawo skreślić uczestnika z listy, w przypadku gdy:
1) Nieobecność uczestnika wynosi więcej niż 1/3 zajęć. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Zarządzający placówki
2) Uczestnik zachowuje się w sposób urągający zasadom dobrego wychowania i poszanowania innych.
3) Uczestnik poprzez swoje zachowanie uniemożliwia pracę w grupie i prowadzenie zajęć.
4) Uczestnik stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników i/lub osoby prowadzącej.
5) Uczestnik spożywa alkohol lub przyjmuje inne środków odurzające w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.
6) Uczestnik bierze udział w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
7) Uczestnik nie dokonał płatności w ustalonym terminie.

W przypadku skreślenia, słuchaczowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za szkolenie.

§ 6
Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki

• Za finansowanie placówki odpowiedzialny jest Organ prowadzący.
• Środki na finansowanie działalności placówka uzyskuje w formie opłat od słuchaczy bądź od instytucji/firm kierujących swoich pracowników na szkolenie.
• Udział w szkoleniach organizowanych przez placówkę jest odpłatny.
• Wysokość opłaty za szkolenia ustalana jest przez Organ Zarządzający placówką i podawana w drodze ofertowania lub w formularzu zgłoszenia na szkolenie.
• Działalność i majątek placówki wchodzą w skład działalności i majątku Organu prowadzącego.

§ 7
Zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki

Uczestnikiem szkolenia może być osoba:
– pełnoletnia,
– która dokonała płatności za szkolenie w terminie.
W przypadkach innych niż wymienione powyżej, może nim zostać instytucja publiczna lub firma zgłaszająca uczestników/pracowników na szkolenie.

§ 8
Statut wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia działalności placówki.