SZKOLENIE BHP DLA PRACODAWCÓW I KADRY KIEROWNICZEJ

SZKOLENIE BHP DLA PRACODAWCÓW I KADRY KIEROWNICZEJ
CELE SZKOLENIA

 Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

ADRESACI SZKOLENIA

 zkolenie jest przeznaczone dla:

a) pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
b) innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
Szkolenie organizowane jest w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, folie do wyświetlania informacji, tablice. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).
TEMATYKA SZKOLENIA

 

Część 1 – Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)

Część 2 – Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń

Część 3 – Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Część 4 – Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Część 5 – Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Część 6 – Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii)

Część 7 – Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

Część 8 – Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Zapraszamy do kontaktu