SZKOLENIE BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH ORAZ INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

SZKOLENIE BHP DLA  PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH  ORAZ INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH
CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a)      identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,

b)      organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

c)      metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjnych oraz inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.
SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia stosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, tablice, folie do wyświetlania informacji. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).
STRUKTURA SZKOLENIA

Szkolenie przewidziane jest na minimum 8 godzin lekcyjnych. Istnieje możliwość modyfikacji czau trwania szkolenia.

Część 1 – Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

Część 2 – Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń

Część 3 – Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii

Część 4 – Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne

Część 5 – Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Część 6 – Zasady postępowania w razie zagrożenia

 

Zapraszamy do kontaktu