SZKOLENIE BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

SZKOLENIE BHP DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych ze specyfiką pełnionej funkcji zawodowej

b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA

Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie jest realizowane przez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia, wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

STRUKTURA SZKOLENIA

Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie jest realizowane przez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia, wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

STRUKTURA SZKOLENIA

Szkolenie przewidziane na minimum 8 godzin lekcyjnych (45 minut kazda) . Istnieje możliwość modyfikacji czasu trwania szkolenia.

Część 1 – Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

Część 2 – Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy

Część 3 – Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Część 4 – Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

CENNIK SZKOLEŃ STACJONARNYCH

3-5   osób     90 zł
6-8   osób     70 zł
9-11 osób     60 zł
powyżej 12 osób (cena uzgadniana indywidualnie)

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt na nasz e-mail. Pracownik administracyjny skontaktuje się z Państwem w najbliższym możliwym terminie

Zapraszamy do kontaktu