SZKOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

SZKOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Szkolenia realizowane są w formule zamkniętej dla klientów instytucjonalnych lub innych grup zorganizowanych.

Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej adresowane są do instytucji, których pracownicy muszą zdobyć wiedzę w zakresie zagrożenia pożarem oraz sposobów reagowania w sytuacji zagrożenia. Grupy zajęciowe muszą wynosić minimum 5 osób w przypadku gdy nasz instruktor dojeżdża do firmy będącej naszym klientem. W przypadku pojedynczych osób istnieje możliwość dołączenia ich do grup szkoleniowych organizowanych w innych instytucjach po wyrażeniu zgody szkolonych osób.

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej w sposób pozwalający im na odpowiednie zareagowanie w sytuacji zagrożenia pożarem.

Po szkoleniu słuchacz powinien:

 • Zapoznać się z systemem prawnym ochrony przeciwpożarowej w Polsce
 • Poznać organizację ochrony przeciwpożarowej w Polsce, w zakładzie pracy
 • Zapoznać się z podstawowymi obowiązkami osób fizycznych w zakresie zapobiegania pożarom, awariom.
 • Umieć zdefiniować pojęcie „pożaru”, dokonać klasyfikacji pożarów, określić najczęstsze przyczyny powstawania pożarów.
 • Zdobyć podstawowe informacje na temat ewakuacji ludzi i mienia.
 • Poznać ogólne zasady gaszenia pożarów oraz rozróżnić urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze.
 • Zapoznać się z przeciwpożarowymi wymaganiami dla budynków i dróg pożarowych.
 • Umieć określić wymagania dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
 • Wiedzieć jak zabezpieczyć pod kątem przeciwpożarowym instalacje użytkowe oraz instalacje i urządzenia technologiczne.
 • Wiedzieć jakie zasady obowiązują przy prowadzeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.
 • Uświadomić sobie kto jest odpowiedzialny za prowadzenie kontroli wewnętrznej, jak i zewnętrznej spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy.
TEMATYKA SZKOLENIA
 Część 1 – wykład na temat przepisów prawnych ochrony przeciwpożarowej w Polsce
Część 2 – zapoznanie z organizacją ochrony przeciwpożarowej w swoim zakładzie pracy, ocena ryzyka
Część 3 – zapoznanie z zasadami ewakuacji, gaszenia pożarów, zabezpieczenia w wodę i zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń
Część 4 – zapoznanie z odpowiedzialnością za spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej

Zapraszamy również na inne szkolenia związane z redukcją ryzyka pracy oraz ratowaniem życia i zdrowia:

Szkolenie BHP

Szkolenie Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Zapraszamy do kontaktu