WIZERUNEK INSTYTUCJI PUBLICZNEJ

WIZERUNEK INSTYTUCJI
 Szkolenie dla pracowników instytucji, mające na celu wyjaśnienie istoty wizerunku.
 CELE SZKOLENIA
-uzasadnienie ważności wizerunku instytucji w spełnianiu wyznaczonej roli w społeczeństwie
-wskazanie zależności pomiędzy tożsamością, wizerunkiem osobistym i ogólnym
-określenie znaczenia, jakie misja i kultura organizacyjna instytucji spełniają w jej otoczeniu
-prezentacja metod kształtowania wizerunku instytucji i procedur zachowania personelu
-wzmocnienie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych pracowników instytucji
-przedstawienie działań PR i praktycznych sposobów ich realizacji służących poprawie wizerunku instytucji związanych z obiegiem informacji, korespondencją służbową, organizacją zebrań, prowadzeniem prezentacji, wyrażaniem opinii i udzielaniem wywiadów
 TEMATYKA SZKOLENIA
1. Pozytywny i wyróżniający wizerunek instytucji- wprowadzenie
2. Cel tworzenia wizerunku, jego zakres i weryfikacja
a)tożsamość instytucji i pracownika
b)wizerunek ogólny i osobisty
c) wizerunek a misja i kultura organizacyjna instytucji
d) procedury formalne i regulacje wewnętrzne obowiązujące personel
e)inne czynniki wpływające na kształtowanie wizerunku
f)wykształcenie u [petentów właściwych związków emocjonalnych z instytucją
g)system identyfikacji wizualnej i główne narzędzia kreowania wizerunku/slogan i logo/
3. Etapy kształtowania wizerunku
a)aktualny wizerunek instytucji
b)wizerunek docelowy- ustalenie wyboru
c)dobór metod kształtowania wizerunku; planowanie działań reklamowych i innych instrumentów kształtowania wizerunku w zgodzie z możliwościami finansowymi organizacji
d)realizacja i aktualizowanie planów; kontrola procesu i wyniku kształtowania wizerunku
4. Rola personelu organizacji w kreowaniu wizerunku
a) czynniki określające image pracownika/stanowisko pracy, ubiór, zachowanie wobec przełożonych, współpracowników i petentów…/
b)autoprezentacja i reputacja personelu
C)profesjonalizm w obsłudze klientów i wiedza fachowa
d)predyspozycje i cechy osobowe pracownika/lojalność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, asertywność…
5. Procedury zachowań pracownika i postępowania w miejscu pracy
a)standardy tożsamości wizualnej
b)wygląd zewnętrzny i kultura osobista
c)prowadzenie rozmów i korespondencji
D)formuła IMPACT i zasady etyki zawodowej
6. Formy i sposoby komunikowania się; współpraca z mediami
a)komunikacja werbalna i niewerbalna- model R. Jakobsona
b)jednokierunkowe i interaktywne oraz ustne i pisemne formy komunikowania się w organizacji
c)przygotowanie i prowadzenie zebrań, prezentacji i wystąpień
d) dokumentowanie przebiegu wydarzeń i czynności służbowych/sprawozdania, raporty, notatki, komunikaty, polecenia…/
e)zasady efektywnego porozumiewania się w instytucji i weryfikowanie błędów z wykorzystaniem modelu R. Jakobsona
f)przygotowanie i redagowanie materiałów informacyjnych kierowanych do mediów
7. Działania promocyjne, marketingowe i badawcze wspierające kreowanie wizerunku- kontrola skuteczności strategii i bieżących zadań
8. Podsumowanie szkolenia- właściwy wizerunek instytucji z odpowiednim personelem!

Zapraszamy do kontaktu

Uwaga

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klienta.